Det har äntligen blivit dags för den sista delen i artikelserien på temat ”Vad är konst”. De två inledande artiklarna har behandlat just denna fråga, men i den här avslutande delen ska vi istället fokusera på frågan om hur konst ska värderas, om det finns bra respektive dålig konst och i så fall vad det är som avgöra vad som är vad.

Konstens kvalitet avgörs av betraktaren

Det finns förvisso konstvetare och andra förståsigpåare som ibland anser att deras tolkning och värdering av ett givet verk äger större tyngd än allmänhetens spontana intryck. Men faktum är att frågan om ett konstverk är bra eller dåligt endast kan besvaras av varje enskild individ som betraktar verket. Alla människor gillar till viss del olika saker och tilltalas även av olika konst. Konstens värde är helt och hållet subjektivt (Åtminstone om vi avgränsar oss till det värde som upplevelsen av konstverket innebär. Olika konstverk kan ju även ha ett objektivt ekonomiskt värde som bestäms av en rad olika faktorer). Bra konst är därför sådan konst som tilltalar någon som betraktar verket. Om man ska försöka översätta det här till någonting mätbart skulle man kunna säga att ju fler som tilltalas av ett konstverk, desto bättre är det. Vid en värdering av två olika verk skulle man med ett sådant resonemang kunna säga att det verk som tilltalar flest är bättre än det andra. En konstvetare borde då vid en första anblick av till exempel en målning kunna avgöra hur populärt det skulle kunna tänkas vara hos en bredare massa.

Ett annat sätt att analysera och värdera konst

Ett annat sätt att analysera och värdera konst
Ett annat sätt att analysera och värdera konst

I de tidigare artiklarna har vi som sagt diskuterat vad som gör konst till konst, och utifrån den diskussionen tänkte jag försöka presentera ytterligare ett system för att värdera konst. Systemet bygger här på fyra parametrar och är på så vis ett sätt att bryta ned begreppet tilltalande till olika komponenter. Kanske kan du använda systemet när du försöker analysera, förstå eller värdera en målning. Den första parametern är estetik. Är verket estetiskt tilltalande? Egentligen räcker det med ett ja eller nej men man kan även försöka värdera på en skala – och gärna fundera över varför verket är estetiskt tilltalande eller inte, och vad du tycker om eller inte tycker om. Nästa parameter handlar om hur intellektuellt utmanande verket är. Behöver du fundera länge för att förstå vilken innebörd eller vilka budskap verket vill förmedla? Kan du förstå skaparens intellektuella intentioner? Själv uppskattar jag mångtydiga verk som öppnar möjligheten för flera olika tolkningar och budskap – och jag värdesätter när jag kan komma tillbaka till ett verk och plötsligt se något som jag tidigare inte lagt märke till.

Nästa parameter berör känslor. Vilka känslor väcker verket hos dig? Även här uppskattar jag själv känslomässigt mångtydiga verk som till exempel både förmedlar glädje och sorg, eller sådana verk där man har svårt att sätta fingret på känslan – till exempel Mona Lisa, där hennes leende har både fängslat och förbryllat många betraktare genom åren. Den sista parametern handlar om originalitet. Här kan det vara svårt att veta hur nyskapande verket är på den internationella scenen, men det spelar egentligen ingen roll. Tycker du att målningen är nyskapande? Och väcker verket nya tankar hos dig? Då skulle åtminstone jag säga att det är bra konst!