I den här artikeln fortsätter vi diskussionen om vad som är konst – och vad som eventuellt inte är det. I den förra artikeln av serien i ämnet behandlades den svenske konstnären Ernst Billgren, eftersom han till stor del har ägnat sin konstnärliga karriär åt just frågan om vad som egentligen är konst. I den här delen ska vi angripa ämnet lite mer allmänt och samtidigt se närmare på olika aspekter av konst, och hur uppfattningen av vad som är konst har förändrats genom tiden. I nästa del av artikelserien ska vi istället diskutera om det finns bra respektive dålig konst, och i så fall vad som kännetecknar sådan.

Konstbegreppet

För att kunna diskutera vad konst är behöver vi först klargöra vad som innefattas av konstbegreppet. Ofta skiljer man här mellan de sköna konsterna och de fria konsterna. Oftast är det kanske de sköna konsterna, såsom bildkonst, skulpturer eller konsthantverk, som åsyftas när man talar om konst. Till de fria konsterna räknas istället bland annat retorik och grammatik. Om innebörden av begreppet konst ska sammanfattas, så brukar man säga ungefär att konst är någon form av uttryck för kultur eller estetik. En sådan definition sätter egentligen inga gränser för vad som skulle kunna betraktas som konst. Allting skulle ju i betraktarens ögon kunna tolkas som ett uttryck för något kulturellt – och allting kan av någon anses estetiskt tilltalande. Man skulle enkelt kunna säga att allting är konst, samtidigt som ingenting är konst om ingen anser att det är det. Ändå tycks människor inom en kulturell gemenskap ofta ganska överens om vad som bör anses vara konst (dock inte alltid, som till exempel konstvetaren som beklagade sig över att Ernst Billgren ”förstörde konsten”, se föregående artikel). Ofta vill vi gärna att konsten ska ”säga någonting”. Den ska uttrycka något och vidga åskådarnas sinnen. Det lyckas konst med därför att konst är nyskapande eller belyser ämnen ifrån nya perspektiv. Konstnären, till skillnad från hantverkaren, flyttar gränserna för skapande i oväntade riktningar. Men krav på originalitet och nyskapande för att någonting ska kunna kallas för konst är heller inte utan problematik. För det första skulle det kräva att någon hade koll på allting som tidigare skapats, vilket är omöjligt. För det andra skulle man då behöva definiera hur nyskapande ett verk måste vara för att kallas konst. Det mesta har gjorts förut, men inte på exakt samma sätt. Andra menar att det är intentionerna bakom ett verk som avgör ifall det är konst eller inte. Visst kan medvetna intellektuella intentioner producera fantastiska verk som bortom tvivel är att betrakta som konst. Men det räcker antagligen inte. Ofta är det dessutom omöjligt att avgöra huruvida skaparen har haft någon avsikt att förmedla något djupare med verket – ibland kanske vi tolkar något i en målning utan att konstnären ämnade detta, och ibland kanske förhållandet är det omvända. Alltså ett svårt kriterium att värdera konst utefter.

estetiska aspekten
estetiska aspekten

Vissa vill även lyfta fram den estetiska aspekten. Något med tilltalande estetik är väl konst? Förmodligen. Men det ger tyvärr heller inget svar på frågan om vad som är konst, eftersom allting kan vara estetiskt tilltalande för någon, eller icke-estetiskt enligt någon annan. Den kanske viktigaste lärdomen att ta med sig härifrån är nog att det egentligen inte är så viktigt vad som är konst, eller vad andra tycker. Det viktiga är att du själv hittar vad som är konst för dig!